15.11.2016

Obchodní podmínky

Stránky jsou provozovány fyzickou osobou: Ing. Radka Loja, se sídlem Větrná 1760, 25228 Černošice

IČ: 743 18 152, DIČ: CZ7058273310

Živnostenský list č.j.  ZIV/U283/2007/Nch vydal Městský úřad Černošice

Obchodní podmínky pro internetové objednávky produktů na www.konsol.cz

1.    Úvodní ustanovení

1.1  Ing. Radka Loja, se sídlem Černošice, Větrná 1760, PSČ 252 28, IČ: 74318152 (dále jen „RL“)  vydává v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na internetové adrese www.konsol.cz.

1.2  Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového portálu www.konsol.cz objedná a zaplatí Sadu příkladů v Excelu s řešením (dále jen „Příklady“). Zaplacením objednaného zboží souhlasí Zákazník s cenou Příkladů i dalšími ustanoveními těchto VOP. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a uhrazením Objednávky je uzavřena kupní smlouva.

1.3  Příklady jsou ve smyslu Autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k Příkladům náleží RL. Zákazník se zavazuje neužívat Příklady žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva RL, zejména jakkoli měnit či dekompilovat Příklady, ani podnikat podobné kroky za účelem získání metodiky výpočtů Příkladů nebo z Příkladů odstraňovat či měnit autorské označení RL.

2.    Předmět a dodání

2.1  Předmětem těchto VOP je bližší specifikace podmínek prodeje Příkladů prostřednictvím internetového portálu www.konsol.cz a závazek Zákazníka zaplatit cenu objednaného zboží.

2.2  Objednané a zaplacené Příklady jsou zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, a to do 1 pracovního dne ode dne připsání platby na účet RL. Zákazník spolu s Příklady obdrží doklad o koupi.

2.3  Objednávku s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky RL, smluvní strany nepovažují za přijetí Objednávky. Nabídka musí být Zákazníkem přijata vždy bez jakýchkoliv výhrad, případně RL na žádost Zákazníka vypracuje upravenou nabídku.

3.    Cena a platební podmínky

3.1  Cena Příkladů je stanovena na objednávkovém formuláři a zahrnuje DPH.

3.2  Cenu Příkladů zaplatí Zákazník RL na základě jí vystavené faktury (pokynů k platbě) obsahujících předepsané účetní a daňové náležitosti, a to ve lhůtách splatnosti, uvedených ve fakturách.

3.3  Platba za Příklady je možná pouze:

3.3.1  Platbou předem na účet č. ú. 115-3619150217/0100 vedený u Komerční Banky a.s.

–    po odeslání Objednávky Vám RL zašle údaje pro provedení platby (číslo účtu, variabilní symbol a částku).

–    dokončení Objednávky může trvat 1-3 pracovní dny.

–    o průběhu vyřizování Objednávky Vás RL bude informovat na Vaši emailovou adresu.

4.    Záruka

4.1  RL nezaručuje, že Příklady splní všechny požadavky Zákazníka. Není možné uplatňovat právo na reklamaci, která není založena na funkcionalitě Příkladů jako softwarového produktu, přičemž RL odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Příkladů a správnost použité metodiky výpočtů Příkladů.

4.2  Případná každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat objednaný Příklad, daňový doklad, případně potvrzení internetové Objednávky od RL, jakož i uspokojivý důvod reklamace. Reklamace zasílejte na e-mailovou adresu radka.loja@gmail.com.

5.    Platnost smluvního vztahu, ukončení, odstoupení od smlouvy

5.1  Smluvní ujednání o koupi mezi RL a Zákazníkem ohledně Příkladů nabývá platnosti a účinnosti dnem uhrazení faktury Zákazníkem po předchozím zaslání Objednávky prostřednictvím webových stránek www.konsol.cz a uzavírá se na dobu určitou.

5.1.1 Smlouva končí uplynutím doby, na kterou je uzavřena.

5.1.2 Smlouvu je možné ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením.

5.2  Zákazník, který je i spotřebitelem bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodání digitálního obsahu a v souladu s § 1837 občanského zákoníku tak nemá právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu (zákon stanovuje pro digitální zboží jiné podmínky než pro běžný nákup zboží přes internetový obchod).

6.    Registrace, ochrana osobních údajů

6.1  Zákazník si je vědom a souhlasí, že veškeré údaje potřebné k doručení a fakturaci objednaných Příkladů budou uchovány a zpracovány v elektronické podobě v informačním systému RL.

6.2  RL se zavazuje nakládat s osobními údaji Zákazníka v souladu s příslušnými právními předpisy zejména se zákonem na ochranu osobních údajů  č. 101/2000 Sb.

7.    Závěrečná ustanovení

7.1  Zákazník má povinnost RL sdělit změnu údajů na jeho straně a to bez zbytečného odkladu poté, kdy k nim došlo. V případě, že Zákazník tuto změnu nesdělí, nenese RL žádnou odpovědnost za následky chybného doručování Příkladů a daňových dokladů

7.2  Smluvní vztah se řídí platnými právními předpisy ČR zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory, které by mohly v souvislosti s touto smlouvou a její realizací vzniknout, budou řešit především vzájemnou přátelskou dohodou, smírně a pokud možno mimosoudně.

7.3  RL má právo tyto VOP měnit nebo doplňovat, vždy je však povinen Zákazníka, který má platně uzavřenou smlouvu, o této změně vyrozumět při současném stanovení lhůty, ve které může navrženou změnu odmítnout, případně může od uzavřené smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. V případě, že Zákazník tuto lhůtu nevyužije, platí VOP pro Zákazníka ve změněné nebo doplněné verzi tak, jak jsou publikovány na webu www.konsol.cz.
Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. prosince 2016.