Má vaše skupina povinnost konsolidovat?

Autoři: Ing. Bc. Radka Loja, Ing. Radek Jonáš.

Novela zákona o účetnictví, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016, přinesla snížení hraničních hodnot, pro povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky.

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou (mateřská).

Tato mateřská účetní jednotka nemusí sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud je zahrnuta do konsolidačního celku jiné konsolidující účetní jednotky (vyšší mateřské), která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku podle práva členského státu Evropské unie, za dodržení určitých podmínek stanovených zákonem. Pokud je ovšem požadováno sestavení konsolidované účetní závěrky správními orgány nebo soudem pro jejich potřeby, případně za účelem informování zaměstnanců nebo jejich zástupců, potom ji sestavit musí.

Povinnost konsolidovat nemá malá skupina účetních jednotek s výjimkou případů, kdy je některá účetní jednotka ve skupině subjektem veřejného zájmu. Malá skupina účetních jednotek se sestává z konsolidující účetní jednotky (mateřské) a konsolidovaných účetních jednotek (dceřiných) a na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

  1. aktiva celkem 100 000 000 Kč,
  2. čistý obrat 200 000 000 Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Dále lze ze zákona o účetnictví odvodit, že do skupiny patří konsolidované účetní jednotky (dceřiné), které budou skutečně do konsolidace vstupovat, to znamená, po zohlednění výjimek, které uvádí § 22a zákona o účetnictví.

Další důležité aspekty:

  • Aktiva se zahrnují podle nové úpravy zákona v netto stavu.
  • Aktiva a obrat na konsolidovaném základě vyjadřují, jak by byly tyto položky vykázány v konsolidované účetní závěrce. To znamená, že skupina by nejdříve měla provést konsolidaci, aby zjistila, zda má povinnost konsolidovat.
  • Ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12.
  • Průměrným počtem zaměstnanců se rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.
  • Za nesestavení konsolidované účetní závěrky hrozí pokuta až do výše 3% hodnoty konsolidovaných aktiv celkem, které může příslušný orgán zjistit kvalifikovaným odhadem.

Doporučujeme, aby si každá mateřská účetní jednotka ověřila, zdali ji nevznikla povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Radka Loja, Radek Jonáš