7.11.2016

Kniha

Konsolidovaná účetní závěrka v příkladech

V letošním roce pro Vás Radka Loja s Radkem Jonášem připravili:

 • knihu “Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech”. Můžete si ji zakoupit na následujícím odkazu:

VOX

 • Jako doplněk ke knize jsme připravili sadu příkladů v Excelu, které si můžete zakoupit přímo na našem webu zde:

Příklady

Anotace

Konsolidovaná ÚZKniha je určena všem, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidovanou účetní závěrku, případně se zorientovat v oblasti konsolidace. Cílem autorů bylo napsat publikaci jednoduchou, čtivou a hodně praktickou. Byla recenzována předními odborníky na konsolidaci: Ing. Lubomírem Harnou a Ing. Alicí Šrámkovou.

Kniha obsahuje přibližně 20 % teorie a 80 % příkladů. Teorie vychází z české legislativy, kde jednotlivé paragrafy jsou srozumitelně parafrázovány a řádně označeny na výchozí zdroj. Příklady jsou řazeny od jednoduchých ke složitějším a důkladně okomentovány. V přílohách přikládáme příklad konsolidačních pravidel a možnost uspořádání a označování položek konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisků a ztráty.

 

V knize jsou mimo jiné uvedena následující témata:

 • současná legislativa;
 • konsolidační rozdíl;
 • plná, ekvivalenční a poměrná konsolidační metoda;
 • vylučování vzájemných vztahů;
 • návaznost na další období;
 • zvyšování a snižováním podílů v průběhu účetních období a dekonsolidace;
 • konsolidace zahraniční dceřiné společnosti;
 • víceúrovňová konsolidace;
 • odložená daň v konsolidaci;
 • konsolidační pravidla.

Přejeme, ať se Vám dobře konsoliduje!

Recenze od Alice Šrámkové

Cílem publikace je přiblížit čtenářům základní postupy při zpracování konsolidované účetní závěrky dle české legislativy.

Tento cíl se podařilo naplnit.  Publikace je logicky strukturovaná, u příkladů je uveden i postup výpočtu a publikace pokrývá všechny základní konsolidační pravidla a postupy:

 • konsolidaci dceřiných podniků
 • zahrnutí přidružených a společných podniků do konsolidované účetní závěrky
 • zahraniční dceřiné podniky
 • víceúrovňovou konsolidaci
 • základní vnitroskupinové transakce a jejich dopad do konsolidované účetní závěrky

S novelou zákona o účetnictví se rozšiřuje okruh účetních jednotek, které budou konsolidovanou účetní závěrku sestavovat.  Tato publikace bude těmto účetním jednotkám vhodným pomocníkem a průvodcem při sestavování nejen první konsolidované účetní závěrky.

Publikaci doporučuji k vydání.

Ing. Alice Šrámková

Recenze od Lubomíra Harny

Od 1. 1. 2016 vstupují v platnost nové limity pro povinnost sestavování konsolidované účetní závěrky, na základě kterých se tato povinnost dotkne mnohem většího počtu účetních jednotek, než tomu bylo v minulosti. To znamená, že se s touto problematikou bude muset seznámit řada účetních pracovníků, finančních manažerů ale i auditorů, kteří se této oblasti dříve nemuseli věnovat. Z tohoto důvodu je tato publikace velmi cenným přínosem a vítanou pomůckou při sestavování konsolidovaných účetních závěrek.

Pokud jde o účetnictví, které prošlo reformou na základě změny k 1. 1. 1993, pak šlo o návrat k principům a metodám účetnictví, které zde existovalo za první republiky a které v té době bylo na světové úrovni. Pamětníci tak mohli navázat na své zkušenosti z tohoto období. To však neplatilo pro konsolidovanou účetní závěrku, které zde neměla tradici, na kterou by bylo možno navazovat. Proto to byla naprostá novinka nejen pro účetní, ale samozřejmě i pro příslušné metodiky ministerstva financí i vzdělávací instituce. Praxe konsolidace se rozbíhala velmi pomalu, naštěstí se týkala jen těch „největších“. Přetrvávajícím problémem je, že sice v zahraniční existuje celá řada odborných publikací zabývajících se konsolidovanou účetní závěrkou, ale většina z nich zůstává především v teoretické úrovni, ve vysvětlování principů a zásad, ale chybí potřebný rozsah příkladů, které by jasně dokladovaly, jak tuto teorii uvádět v praxi.

I v našich podmínkách se pak logicky vývoj praxe konsolidované účetní závěrky odvíjel od řešení jednotlivých problémů v praxi diskusí velmi úzkého počtu odborníků, výsledkem pak byl často konsensus či specifický individuální přístup těchto odborníků k vyřešení a interpretaci jednotlivých otázek v složitějších situacích. Zde je třeba též připomenout, že určitou roli zde sehrávaly velké auditorské firmy mající oporu v zahraničních centrálách. Jenomže jejich řešení se opírala o mezinárodní účetní standardy IFRS/IAS a většinou zcela opomíjela odlišné úpravy dané evropskými směrnicemi. A pokud sestavujeme konsolidovanou účetní závěrku podle českých předpisů, pak samozřejmě v návaznosti na původní 7. direktivu ES, která byla takřka beze změn převzata do nových směrnic. To znamená, že v tomto směru nedošlo téměř k žádné harmonizaci z IFRS/IAS a je tedy nutno nadále vycházet z metodiky dané evropskými směrnicemi, kde ovšem stále chybí kvalitnější výkladové zdroje použitelné v praxi.

Tato publikace je právě zaměřena na sestavování konsolidovaných účetních závěrek podle českých předpisů, tedy v návaznosti na evropské předpisy a jak je v úvodu uvedeno, neklade si za cíl řešit návaznost či odlišnosti od IFRS/IAS. Neklade si ani za cíl rozsáhleji vysvětlovat teorii konsolidované účetní závěrky, o to více se pak zaměřuje na konkrétní postupy prezentované formu řady příkladů. Ty pak dokumentují základní postupy při konsolidaci dceřiných podniků a zahrnování přidružených a společných podniků do konsolidace. Na příkladech jsou vysvětlovány základní situace od akvizice v prvním roce, postupy v dalších letech a při změnách podílů přikoupením či prodejem. Samozřejmě je věnována pozornost i problematice víceúrovňové konsolidace a vylučování vzájemných vztahů při konsolidaci.

Rozsah publikace předurčuje i šíři záběru, kdy nebylo možno se věnovat podrobně všem specifikám konsolidace, tím myslím různým situacím, které se v praxi občas vyskytují a kde návod na jejich řešení většinou není jednoduše dostupný nebo dokonce existuje celá řada různých přístupů a řešení. Ale řešit vše v jedné knize nebylo ani záměrem. Cílem je uvést čtenáře do problematiky a vysvětlit základní postupy, které by ve většině případů konsolidace skupin podniků měly dostačovat. Tento cíl se dle mého názoru podařilo dobře naplnit a tato publikace se jistě stane velmi vítanou pomůckou už z toho důvodu, že na trhu jiné takové publikace nyní nejsou.

Ing. Lubomír Harna